Podst.prawne


Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy:

- budynku, mieszkania istniejącego w przypadku jego sprzedaży lub wynajęcia nowemu najemcy,
Dla nieruchomości istniejących znajdujących się w obrocie na rynku wtórnym istnieje powinność posiadania Certyfikatu energetycznego.

Zgodnie z nową ustawą o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 roku, wchodzącą w życie dnia 9 marca 2015, właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę czy organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, ma obowiązek zapewnienia świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku.

Sporządzenie świadectwa powinien zapewnić właściciel budynku. Świadectwo powinno być udostępnione nabywcy lub najemcy budynku lub lokalu przy oddaniu budynku do użytkowania, przy sprzedaży i wynajmowaniu nowemu najemcy.

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.

Z obowiązku posiadania świadectw zwolnione są budynki :
1) podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków;
2) używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3) przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4) niemieszkalne służących gospodarce rolnej;
5) przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m²/rok;
6) mieszkalne przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
7) wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².Akty prawne:
1)  Prawo budowlane
2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
3)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegajacych o uprawnienie do sporzadzania swiadectwa charakterystyki energetycznej

Wybrane realizacje: